ZOSTAŃ DZIAŁKOWCEM

ZOSTAŃ DZIAŁKOWCEM

O własny ogródek możesz postarać się na dwa sposoby:

1.Zgłoś się do Zarządu konkretnego ogrodu działkowego. Jeśli dysponuje on wolnymi czy nieużywanymi działkami będziesz mógł podpisać umowę dzierżawy.
2.Poszukaj działki indywidualnie wśród działkowców, którzy nie chcą dłużej użytkować swojego ogródka. Wówczas pomiędzy stronami dochodzi do tak zwanego materialnego przeniesienia praw do działki, które jest zatwierdzane przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, prawo użytkowania działki nie jest prawem własności i polega na bezpłatnym i bezterminowym prawie używania działki i pobierania z niej pożytków. Właścicielem gruntu na którym ogrody działkowe są położone jest gmina bądź Skarb Państwa. Polski Związek działkowców jest użytkownikiem , dlatego też podmiot nabywający działkę w ROD nie nabywa praw własności do gruntu, lecz staje się wyłącznie właścicielem nasadzeń i naniesień znajdujących się na działce (art. 15 Ustawy).
Jak zrezygnować? Wystarczy złożyć w Zarządzie ROD pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa w PZD i praw użytkowania działki. Jednocześnie użytkownik działki ma prawo wskazać Zarządowi swojego następcę. Jeśli wskazana osoba nie należy do kręgu osób bliskich prawo to nie obowiązuje a Zarząd może przydzielić działkę innej osobie oczekującej.
W celu dokonania wyceny wartości nasadzeń i naniesień, zaleca się sporządzenie inwentaryzacji chyba że ustępujący z działki i ubiegający się o działkę zgodnie ustalą wartość i złożą pisemne oświadczenie w tej sprawie (art. 85, ust. 1 regulaminu ROD). Po rozliczeniu obydwóch do Zarządu ROD należy dostarczyć oświadczenie o uregulowaniu płatności.